o firmie oferta cennik kontakt ważne informacje

strona główna e-mail

ZUS przedsiębiorców:

Składki ZUS za styczeń - grudzień 2019
Za okres emerytalne rentowe chorobowe fundusz pracy wypadkowe
01-12-2019  558,08  zł 228,72  zł 70,05  zł 70,05 zł 47,75 zł


1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


ZUS dla nowych firm: (od 7 do 30 m-ca prowadzenia działalności):

Składki ZUS za styczeń - grudzień 2019
Za okres emerytalne rentowe chorobowe fundusz pracy

01-12-2019

131,76 zł 54,00 zł 16,54 zł 11,27 zł


434,02 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
446,88 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

SKŁADKA ZDROWOTNA: ................................................................................................................


Skala podatkowa w roku 2019

Podane wielkości składek mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku 2019.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
85 528 zł 18% - podstawy opodatkowania minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1) 1 440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;


2) 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) / 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyżej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02gr - dla podstawy obliczenia podatku wyżej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) / 41 472 zł, dla podstawy obliczeniapodatku wyżej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł;


Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
2 000 000 euro 8 559 000 zł 2019

Kurs średni euro NBP na 01 września 2018 roku poprzedzającego rok obrotowy                4,2795
Limity przejścia na VAT

Kwota zwolnienia – ustawa Kwota zwolnienia w zł* Obowiązuje od
200 000 zł 01.01.2017r.


Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyłą łącznie w poprzednim roku podatkowym z góry określonego limitu.
Z przywileju zwolnienia z naliczania podatku VAT ze wzglęgu na niską wartość obrotu, mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność jak i czynni podatnicy VAT. Wartość limitu określona jest w wartości netto tj. bez podatku VAT..


Mały podatnik VAT

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2019 1 200 000 € 5 135 000 PLN 45 000 € 193 000 PLN


Limity dla ryczałtu 2019

Limit
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty kontynuujące działalność 250 000 euro 1 069 875zł 250 000 euro 1 069 875 zł

 

Diety - podróże krajowe 2019

Stawki Obowiązuje od
Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę:

od 09.10.2014. 8% w stosunku rocznym, odsetki obniżone: 6%

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej. Obecnie kwota ta wynosi: 8,70 zł. (tj. 3 x 2,90 zł.)
Podstawa prawna art.54 &1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr. 8, poz60 ze zm.) 
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA 2019r. LIMIT 50 000 € = 214 000 zł
Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, tj. w 2018 r. będzie to kwota 43 000 zł (podobnie jak w 2018r.).

MAKSYMALNA KWOTA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ od 01.01.2015: 63 948,00 zł (15 000 €)


SPRAWOZDANIA FINANSOWE W FORMIE UPROSZCZONEJ:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.): Art. 50. ust. 2 Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
1.średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
2.suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
3.przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro
- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.
PRZYDATNE LINKI:
www.zus.pl
www.mf.gov.pl
www.pip.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.wsse.waw.pl
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - wyszukiwanie podmiotów w KRS
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ - wyszukiwanie podmiotów w CEIDG
http://www.stat.gov.pl/regon/ - wyszukiwanie podmiotów w GUS (REGON)